Co robimy

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie koncertów edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • organizowanie i udział w imprezach promujących artystów zwłaszcza muzyków,
 • organizowanie festiwali i koncertów wykonywanych przez profesjonalnych muzyków z kraju   i zza granicy,
 • organizowanie koncertów, występów, wystaw, konkursów, warsztatów, plenerów, wernisaży prac młodych twórców i innych wydarzeń artystycznych w kraju i zagranicą,
 • propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
 • promowanie młodych twórców w kraju i za granicą,
 • pomoc finansową i rzeczową dla instytucji oświatowych i kulturalnych,
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • organizowanie zajęć edukacyjnych i rozwijających talenty dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • podejmowanie działań i promocja rozwiązań zwiększających poziom porządku i bezpieczeństwa publicznego, kształtowanie właściwych postaw społecznych i wcielanie modelu życia wolnego od uzależnień,
 • organizacja szkoleń i konferencji, seminariów i warsztatów w zakresie edukacji i kultury, integracji społecznej i europejskiej,
 • organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie, organizacja i promocja wolontariatu, s    podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości   narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
 • promowanie międzywyznaniowej współpracy pomiędzy różnymi środowiskami chrześcijańskimi,
 • współpracę z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i organizacjami pozarządowymi z kraju i zza granicy.
 • prowadzenie centrum edukacyjno – kulturalnego dla dzieci i młodzieży.