O fundacji

Celem fundacji jest:

 • popularyzacja i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • popularyzacja  koncertów i imprez artystycznych w instytucjach oświatowych  i kulturalnych,
 • propagowanie wiedzy o edukacji kulturalnej i integracji europejskiej,
 • wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, w tym:  koncertów, spektakli teatralnych, wystaw plastycznych, fotograficznych, prezentacji filmowych i innych,
 • popularyzacja i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • edukacja i wpieranie młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 • upowszechnianie i wspomaganie szkolnictwa muzycznego,
 • promocja solistów i zespołów,
 • wspomaganie instytucji muzycznych,
 • integracja  osób niepełnosprawnych i reszty społeczeństwa,
 • popularyzacja i upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • pomoc rodzinom, którym zależy na wychowaniu dzieci i młodzieży zgodnym z filozofią chrześcijańską oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, społecznego, fizycznego i duchowego,
 • propagowanie wartości chrześcijańskich,
 • promowanie działalności wydawniczej w zakresie edukacji kulturalnej i integracji europejskiej,
 • propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • upowszechnianie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości,
 • ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo działalność organizacji pozarządowych,
 • wspieranie działalności charytatywnej,
 • podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z  pracy.